Obavijest o privatnosti

Knjižnica ”Nikola Zrinski” Čakovec je javna ustanova čiji je osnivač grad Čakovec, koja temeljem Zakona o knjižnicama obavlja knjižničnu djelatnost kao narodna knjižnica.
Knjižnica ”Nikola Zrinski” Čakovec provodi obvezu zaštite osobnih podataka ispitanika temeljem Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN 42/2018, drugih zakona na temelju izvršavanja službene ovlasti voditelja obrade i odredbama UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka.
Osobni podatak svaki je podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.
Knjižnica ”Nikola Zrinski” Čakovec brine o Vašoj privatnosti i cilj je osigurati da se informacije koje se o Vama prikupljaju i čuvaju obrađuju na transparentan način.

Voditelj obrade osobnih podataka
Knjižnica ”Nikola Zrinski” Čakovec, Trg Republike 2 i 4, 40000 Čakovec; tel. (040)310-595

Podaci koje Knjižnica “Nikola Zrinski” Čakovec prikuplja o Vama:
O Vama se prikupljaju podaci koji su potrebni da se s Vama sklopi ugovorni odnos temeljem kojeg postajete član Knjižnice “Nikola Zrinski” Čakovec i koristite njene usluge te u svrhu izvršavanja zakonskih obveza Knjižnice radi ispunjenja obveza od javnog interesa (javnih ovlasti definirane Statutom Knjižnice).

Knjižnica ”Nikola Zrinski” Čakovec prikuplja sljedeće podatke:
• ime i prezime, datum i godina rođenja, spol, adresa, datum upisa/istek članstva, telefonski broj/mobitel, vlastoručni potpis, podaci o posuđenoj građi (osobni podaci)
• podaci o posuđenoj građi nakon povrata iste i e-mail adresa (fakultativni podaci)
• podaci o radnom statusu i stručnoj spremi u statističke svrhe prema zakonu, s tim da je nakon prikupljanja omogućena njihova anonimizacija

Svrha prikupljanja obveznih osobnih podataka je osiguranje povrata posuđene građe od strane korisnika. Knjižnica “Nikola Zrinski” Čakovec je sukladno važećim propisima obvezna voditi dokumentaciju o korisnicima, u vezi s posudbom građe zbog čega prikuplja osnovne podatke korisnika, radi Vaše identifikacije i/ili evidentiranja korisnika i/ili posuđene građe. Pravna osnova obrade obveznih podataka je legitimni interes Knjižnice “Nikola Zrinski” Čakovec da zaštiti vlastitu građu.
Ako posuđena građa nije vraćena, ili je vraćena, a zakasnina nije podmirena, Vaše osobne identifikacijske podatke čuvamo do povrata građe odnosno plaćanja zakasnine.

Svrha prikupljanja osobnih podataka od ispitanika temelji se na odrednicama zakona ili na privoli ispitanika. O svim podacima koje dobijemo iz drugih izvora redovito se obavještava ispitanik pa ukoliko su isti potrebni za daljnju obradu zatražit će se privola ispitanika.
Knjižnica ”Nikola Zrinski” Čakovec prikuplja i dodatne fakultativne osobne podatke za koje je pravna osnova obrade privola korisnika. Korisnik može povući privolu o obradi njegovih podataka u određenoj zbirci. Po povlačenju privole podaci se brišu, tako da Knjižnica više neće biti u mogućnosti ispuniti svrhu radi koje su se osobni podaci obrađivali.
Svrha prikupljanja dodatnih podataka o radnom statusu i stupnju stručne spreme je izrada statistike vezane za članstvo u Knjižnici, što je zakonska obveza Knjižnice.

Pristup Vašim osobnim podacima imaju isključivo ovlašteni djelatnici kojima su Vaši osobni podaci potrebni za ispunjavanje zadataka koji su u opisu njihovog radnog mjesta, a kako bi Vama mogli pružiti uslugu i kako bi se osiguralo neometano funkcioniranje sustava.
Prikupljeni podaci čuvaju se na primjeren način u skladu sa zakonom osiguravajući organizacijske, tehničke i programske mjere zaštite u skladu s njihovom povjerljivosti. Evidencija o članovima i korisnicima knjižničnih usluga vodi se od dana učlanjenja i pružanja usluga u Knjižnici. Podaci predstavljaju dokumentaciju trajne vrijednosti zbog povijesnih i statističkih podataka o članovima Knjižnice.
Prikupljeni podaci neće se prenositi trećim osobama bez zakonskog utemeljenja ili izričitog dopuštenja ispitanika.
Prikupljanje i obrada podataka od maloljetnika, mlađih od 16 godina, dopušteno je samo uz zakonsko dopuštenje ili privolu roditelja ili zakonskog staratelja.

Prava u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka
• Pravo na pristup osobnim podacima
• Pravo na ispravak
• Pravo na brisanje (zaborav)
• Pravo na ograničenje obrade osobnih podatka
• Pravo na ulaganje prigovora na obradu
• Pravo na prenosivost podataka
• Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu:
Agencija za zaštitu osobnih podataka
Martićeva ulica 14
10 000 Zagreb
Tel. 00385 (0)1 4609-000
Fax. 00385 (0)1 4609-099
E-pošta: azop@azop.hr
Web: www.azop.hr

Sva navedena prava u bilo kojem trenutku možete ostvariti pisanim putem na adresu Knjižnice “Nikola Zrinski” Čakovec. Rješenje Vaših zahtjeva mora biti doneseno najkasnije u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva. Ako se ne može udovoljiti Vašem zahtjevu, u cijelosti ili djelomično, bit ćete obaviješteni o daljnjem postupanju.